Dziś jest środa 19 stycznia 2022 roku Imieniny: Marta, Mariusz

Biblioteka ciągle w grze

Tydzień Bibliotek 2012 - jest hasło!

 „Biblioteka ciągle w grze!”

Dziewiąty już raz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8 – 15 maja 2012 r. Tydzień Bibliotek, akcję społeczną, którą realizują wszystkie rodzaje bibliotek, szkoły, ale także media, wydawnictwa i samorządy. Głównym celem tego ogólnopolskiego programu jest promocja czytelnictwa, popularyzacja bibliotek, ich pracy i osiągnięć, jako ważnego elementu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego Polaków…

Czytaj więcej: Biblioteka ciągle w grze

15 Targi Książki Kraków 2011

15. Targi Książki w Krakowie

3-6 listopada 2011 r. 

 

Czterodniowe Święto Książki

Ponad 500 wystawców

Blisko 400 autorów

1000 godzin programu towarzyszącego

Kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających

 

Hasłem przewodnim jubileuszowej, 15. edycji Targów, które odbędą się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego stały się słowa Umberto Eco - Nie myśl, że książki znikną.

Targi Książki w Krakowie to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim, które gromadzi w jednym miejscu             i czasie setki wydawców oraz tysiące miłośników literatury, w tym przedstawicieli mediów, wybitnych uczonych, najpoczytniejszych pisarzy, jak i reprezentantów branży poligraficzno-księgarskiej.

Targi Książki to impreza wielopłaszczyznowa, na którą składają się: prezentacje oferty wydawniczej polskich i zagranicznych wydawnictw, wystawy, panele dyskusyjne, konkursy, prelekcje i pokazy w salach seminaryjnych, spotkania z autorami, pokazy teatralne i filmowe, koncerty oraz promocje książek. Wydarzenia Targów odbywają się na terenie całego miasta.

 

źródło:http://targi.krakow.pl/pl/strona-glowna/targi/15-targi-ksiazki-w-krakowie/o-imprezie.html

 

 

Ustawa podpisana

Mimo protestów środowisk bibliotekarskich i szeroko pojętej kultury.

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej podpisana przez prezydenta

Jak zaznaczył minister kultury Bogdan Zdrojewski:

- Ustawa wreszcie dostosowuje działalność polskich instytucji artystycznych do przepisów prawa, związanych z finansami. Ustawa definiuje dotację podmiotową, dotację celową             i upraszcza cały system sprawozdawczości. Ułatwia prowadzenie instytucji przez NGO-sy        i przez stowarzyszenia. Daje szanse funkcjonowania instytucji w bardziej komfortowych niż do tej pory warunkach prawnych. Wprowadza także te przepisy, na które wszyscy czekali, np. możliwość zawierania kontraktów z dyrektorami instytucji artystycznych.

Najważniejsze zmiany, które wprowadza ustawa to:

  1. utworzenie instytucji artystycznych jako szczególnego rodzaju instytucji kultury - zróżnicowanie form działania instytucji kultury polega na wyodrębnieniu                    w instytucjach kultury kategorii instytucji artystycznych. Wprowadzenie tych kategorii może stanowić podstawę do dalszych zmian legislacyjnych w przyszłości. Uprawomocnienie stanu, w którym instytucje artystyczne pracują w oparciu o sezony artystyczne, to istotny moment dostosowania obowiązującego prawa do praktyki stanu faktycznego;
  2. wprowadzenie pojęcia sezonu artystycznego, który ma być podstawą organizacji          i realizacji zadań instytucji artystycznej. Wprowadzono plany repertuarowe, które mają swoje odniesienie do kontraktów dyrektorskich czy sposobu zatrudniania dyrektora instytucji artystycznej;
  3. wprowadzenie nowych zasad powoływania dyrektorów. Nowelizacja przewiduje zrezygnowanie z możliwości powołania dyrektora na czas nieokreślony, precyzuje tryb przeprowadzania konkursu na to stanowisko i warunki powoływania dyrektora bez przeprowadzenia konkursu. Ustanawia też zasady sposobu prowadzenia konsultacji ze środowiskami twórczymi i związkami zawodowymi podczas procedury powołania dyrektora;
  4. możliwość powierzania zarządzania instytucją kultury osobie prawnej i fizycznej podmiotowi wyłonionemu w drodze ustawy - Prawo zamówień publicznych, w formie umowy, która będzie szczegółowo określać prawa i obowiązki organizatora oraz zarządcy, w szczególności: warunki wynagrodzenia zarządcy, kryteria oceny pracy zarządcy, przesłanki i sposób rozwiązywania umowy, szczegółowe zasady odpowiedzialności zarządcy za powierzoną instytucję kultury itp.;
  5. obowiązek uzyskania zgody pracodawcy na zawieranie przez artystów dodatkowych umów. Intencją tego zapisu jest wyraźne wskazanie, że podjęcie stałego etatowego zatrudnienia w publicznej instytucji kultury dla artysty wykonawcy jest jego pierwszym zobowiązaniem pracowniczym. Dodatkowe zatrudnienie lub inne zajęcia nie mogą stanowić utrudnienia w realizacji zadań instytucji, w której pracownik artystyczny jest zatrudniony.
  6. umożliwienie łączenia różnych form działania w ramach jednej instytucji kultury np. muzeów i bibliotek z innymi instytucjami kultury. Dotyczyć to może np. połączenia teatru i galerii, orkiestry i ogniska muzycznego lub nawet teatru i domu kultury, co w efekcie pozwoli na prowadzenie w ramach jednej instytucji zarówno zawodowej działalności artystycznej jak działalności służącej animacji, edukacji kulturalnej            i upowszechnianiu kultury. Jednocześnie nowelizacja wprowadza mechanizmy zabezpieczające przed nieuzasadnionym łączeniem czy likwidacją instytucji kultury tak ważnych jak biblioteki i muzea;
  7. doprowadzenie obowiązujących regulacji do zgodności z wymogami konstytucyjnymi, rozwiązaniami ustaw systemowych, a także prawa UE pozwala m.in. na dostosowanie przepisów do wymogów ustawy o finansach publicznych          w zakresie udzielania dotacji, w tym:
  • zdefiniowania dotacji, jakie mogą otrzymywać instytucje kultury,
  • zlikwidowania obowiązku tworzenia planu działalności instytucji kultury (zamiana na planowanie powiązane z budżetem zadaniowym),
  • wprowadzenia jednolitego pojęcia planu finansowego we wszystkich instytucjach kultury.

Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz zmian wprowadzanych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy te wejdą w życie 1 stycznia 2012 roku.

Przepisy dotyczące możliwości łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury zaczną obowiązywać po upływie roku od ogłoszenia ustawy.

Źródło: MKiDN

 

Tantiemy?

Kara za niewypłacanie tantiem?  10-10-2011,

Od dziewięciu lat nie wdrożyliśmy zmian dotyczących tantiem, jakie powinny płacić autorom książek biblioteki. Komisja Europejska właśnie obłożyła wysokimi karami za niewdrożenie tego przepisu Hiszpanię, Portugalię i Włochy.

Chodzi o dyrektywę w sprawie prawa najmu i użyczenia w zakresie własności intelektualnej. Weszła ona w życie w 1992 r. Zdaniem Andrzeja Nowakowskiego, prezesa Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Polska Książka, grozi nam kara. – Myśmy wdrożyli zapisy dotyczące tantiem za wykorzystywanie dzieł audiowizualnych i filmowych. W trzech krajach niewdrożenie tych zapisów zostało zaskarżone i Komisja nałożyła na nie kary – 300 tys. euro za każdy kolejny dzień zwłoki – mówi „Rz" Piotr Marciszuk, prezes Polskiej Izby Książki.      

          Jak szacuje, w Polsce z tego tytułu autorzy książek tracą co roku od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych. Biblioteki tych opłat nie uiszczają, bo czytelnicy nie chcą ich płacić, więc musiałby płacić rząd. – Opłata za przeczytanie jednej książki w bibliotece nie byłaby duża, bo wynosiłaby pewnie ok. 1 zł, ale jeśli weźmie się pod uwagę, że 40 proc. Polaków czyta wypożyczone książki, a jedną wypożycza się nawet kilkanaście razy, dla autorów byłaby to już jakaś forma rekompensaty – mówi Marciszuk.

          Zdaniem wydawców państwo mogłoby przeznaczyć na ten cel część wpływów z 5-proc. VAT wprowadzonego od sprzedaży książek w tym roku (wcześniej 0 proc.). Wydawcy szacują, że dzięki niemu wpływy państwa wzrosły o 200 mln zł.

Rzeczpospolita

Źródło:

http://www.ekonomia24.pl/artykul/730419-Kara-za-niewyplacanie-tantiem-.html

 

copyright: www.mbp.dzierzoniow.pl | 2012 All rights reserved