25 LAT SAMORZĄDNOŚCI

KONKURS  LITERACKI

25 lat samorządności w Dzierżoniowie

w ramach ogólnopolskich obchodów 
25 LAT SAMORZĄDNOŚCI

pod patronatem Prezydenta RP
 

 

 

 

 


Organizatorzy:
Rada Miejska Dzierżoniowa, Burmistrz Dzierżoniowa, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie.

 

Odrodzona samorządność to jeden z największych sukcesów naszych przemian. Uwolniła ona obywatelską energię Polaków i pozwoliła lokalnym wspólnotom współuczestniczyć
i współdecydować w sprawach publicznych. Nie byłoby nowoczesnej wolnej Polski bez rozwoju samorządności. (fragment apelu Prezydenta RP)

Zachęcamy Mieszkańców Dzierżoniowa do podzielenia się swoimi przeżyciami i doświadczeniami z minionego ćwierćwiecza.

 

REGULAMIN KONKURSU

CELE KONKURSU
1.    Przypomnienie wydarzeń przełomowych dla losów Ojczyzny i historii Dzierżoniowa.
2.    Popularyzacja idei demokracji lokalnej, promowanie dorobku kulturowego i tożsamości małych ojczyzn.
3.    Udokumentowanie przemian, które dokonały się w Dzierżoniowie, widzianych oczyma mieszkańców.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Dzierżoniowa, którzy chcą się podzielić osobistymi wspomnieniami związanymi z samorządnością w Dzierżoniowie w ostatnich 25 latach.
1.    Tematem pisemnej pracy konkursowej są wspomnienia, doświadczenia i refleksje mieszkańców  naszego miasta, dotyczące lokalnej samorządności po 1989 roku.
2.    Prace wcześniej niepublikowane (np. opowiadanie, wspomnienie, reportaż, kartki
z pamiętnika) o objętości do sześciu stron druku (czcionka - Times New Roman 12, interlinia 1,15 pkt), muszą być opatrzone metryczką autora (imię, nazwisko, adres, numer telefonu).
3.    Praca może być ilustrowana fotografiami, rysunkami itp., które nie będą wliczone do objętości zgłoszonego utworu.
4.    Prace będzie można odebrać do 30 dni po zakończeniu konkursu. Nieodebrane egzemplarze zostaną włączone do dokumentów życia społecznego gromadzonych MPBP
w Dzierżoniowie.
5.    Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.). Wypełnione oświadczenie załączone do regulaminu, potwierdzające zgodę na powyższe należy dołączyć do pracy konkursowej.
6.     Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujący sposób: druk w dowolnej liczbie publikacji
i nakładzie, używanie w Internecie oraz w innych formach rozpowszechniania w ramach działań organizatorów.

TERMINY
1.    Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 30 kwietnia 2015 r.
na adres: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego, Rynek 2,
58-200 Dzierżoniów, z dopiskiem na kopercie: Konkurs literacki „25 lat samorządności
w Dzierżoniowie”. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac powstałe podczas przesyłki.
2.     Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona 15 maja 2015 r. na stronie www.dzierzoniow.pl oraz  www.mbp.dzierzoniow.pl
3.     Wręczenie nagród nastąpi 27 maja 2015 r., podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej
z okazji obchodów 25 lat samorządności.

OCENA PRAC
1.    Nadesłane prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatorów. W skład komisji wchodzić będą przedstawiciele: samorządowców, Rady Miejskiej, Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz nauczyciel polonista.
2.    Ocenie podlegać będą: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność i pomysłowość formy, wartość merytoryczna i walory artystyczne.

NAGRODY
1.    Nagrody rzeczowe o wartości: I miejsce – 400 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł ufundowała Rada Miejska Dzierżoniowa.
2.    Komisja zastrzega sobie inny niż wskazany wyżej podział nagród, biorąc pod uwagę poziom artystyczny i wartość merytoryczną nadesłanych prac.
3.    Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Dzierżoniowa
i Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej. Najlepsza praca zostanie zamieszczona
w Roczniku Dzierżoniowskim.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko - Powiatowej Bibliotece Publicznej, Rynek 2,
tel. 74/64-64-639.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.